article

PRINCE2® I FOKUS – Kvalitet i projekt

Av Fredrik Jalve

Genom att samla in och dokumentera erfarenheter från tusentals projekt under mer än 15 år anses PRINCE2 idag som ”best practice” inom styrning och ledning av förändringsprojekt. I PRINCE2 beskrivs kvalitetsaspekten av projektledning i ett av sju teman, som genomsyrar projektledarens roll och ansvar.


Enligt PRINCE2 behöver projektledaren genom hela projektet ta itu med två olika perspektiv på kvalitetsarbete:

  1. Ständiga förbättringar av projektets arbetssätt, organisation och struktur
  2. Projektets förmåga att leverera resultat som är ändamålsenligt, d.v.s. som uppfyller mottagarens förväntningar


Projektledarens ansvar är att ständigt se till så att projektet förbättras och levererar

Lärdomar från det pågående arbetet

Varje förändringsprojekt är i någon mening unikt. Detta innebär att projektet och dess medlemmar kontinuerligt måste lära sig av det pågående arbetet. En grundläggande princip för allt arbete i ett PRINCE2-projekt är att man hela tiden tar till vara på nya lärdomar och erfarenheter. Alla erfarenheter ska dokumenteras så att man sedan ska kunna använda sig av dem genom hela projektets gång. Syftet med detta är att öka kostnadseffektiviteten, och minska kvalitetsbristkostnaderna i projektet.

Ändamålet är viktigast!

Enligt PRINCE2 avgörs kvaliteten på det ett projekt levererar, d.v.s. dess produkter, efter hur ändamålsenliga dessa produkter är. Den engelska termen är att produkterna är ”fit-for-purpose”, d.v.s. lämpliga för sitt ändamål. Ändamålet med ett projekts resultat är att någon form av nytta ska kunna förverkligas för den beställande och mottagande organisationen inom beskrivna kostnads- och riskramar.

I PRINCE2 förverkligas detta genom att det alltid är den person som har ansvar för att omsätta projektets resultat till nytta som även ansvarar för att definiera vilka egenskaper projektets produkter skall ha och hur dessa skall verifieras och accepteras. Projektledarens uppgift är sedan att säkerställa att projektets resultat uppfyller dessa förväntningar och därmed lämpar sig för ändamålet.

PRINCE2 i praktiken

PRINCE2-projektets praktiska kvalitetsarbete beskrivs i dess kvalitetshanteringsstrategi, som skapas under initieringen av projektet. Arbetet med att framställa ett ändamålsenligt resultat börjar med PRINCE2-projektets produktbeskrivningar.

I produktbeskrivningarna beskrivs kvalitetsförväntningar, kvalitetsmetoder samt roller och ansvar för planering och genomförande av produktkvalitetsrelaterade aktiviteter.

Kvalitetsrelaterade aktiviteter för projektets samtliga produkter registreras och följs upp i projektets kvalitetsregister. PRINCE2 beskriver även i detalj en kvalitetsgranskningsteknik för planering, genomförande och uppföljning av kvalitetsgranskningar.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

Referens: Managing Successful Projects with PRINCE2, TSO, 2009 edition