Online SAFe® DevOps 5.1

Certifiering
SAFe® 5 DevOps Practitioner
Språk
Svenska

Dates

No dates available

Den här 2-dagarskursen ger dig en omfattande översikt över de DevOps-färdigheter som krävs för att kunna påskynda time-to-market, genom att förbättra värdeflödet genom the Continuous Delivery Pipeline.

Du som deltar på kursen kommer att få träning i att kartlägga värdeströmmar genom Delivery Pipeline, från idé till intäkt, samt lära dig hur du identifierar och eliminerar flaskhalsar. Du får också lära dig hur du tar fram en implementationsplan för DevOps för din organisation.

Kursen ger dig förståelse för hela värdeflödet - från Continuous Exploration till Continuous Integration, Continuous Deployment och Release on Demand. Tillsammans kommer vi att gå igenom hur SAFe®s CALMR (Culture, Automation, Lean, Measure, Recover) relaterar till DevOps, vilket hjälper dig att skapa en kultur av delat ansvar för leveranser. Tillsammans bidrar detta till att synka människor, processer och teknik i hela organisationen för att uppnå en snabbare time-to-market.

Du kommer efter kursen att ha den kunskap du behöver för att ta fram, stödja och genomföra en implementeringsplan för att förbättra din organisations Delivery Pipeline. Kursen förbereder dig också för SAFe® 4 DevOps Practitioner (SDP) certifieringstest som ingår i kursavgiften.

Vad är SAFe®?

Scaled Agile Framework (SAFe®) är ett ramverk som hjälper dig och ditt företag med utmaningarna i att utveckla och leverera programvara och system i större omfattning på kortast möjliga ledtid.

Du kan synkronisera och anpassa leveranser för flera agila team samtidigt. Tack vare att SAFe® är skalbart och konfigurerbart tillåts varje organisation att anpassa arbetssättet till sina egna affärsbehov.

SAFe® stödjer lösningar i mindre skala för mellan 50-125 utövare, såväl som komplexa system som kräver tusentals personer.

SAFe® beskriver de roller, ansvar, artefakter och aktiviteter som är nödvändiga för att genomföra uppskalad Lean-Agile utveckling.

Förbättrat systemutvecklingsresultat ​

SAFe® är ett beprövat arbetssätt som har utvecklats genom att det tillämpas, förfinas och vidareutvecklas i syfte att utveckla komplexa system och programvara på ett Lean-Agile sätt. Ramverket bygger på tre primära kunskapskällor: agil utveckling, systemtänkande och Lean produktutveckling.

SAFe® hjälper dig att svara på följande typer av frågor:

 • Hur får vi företaget att nå sina tekniska och affärsmässiga mål?
 • Hur förbättrar vi vårt ekonomiska resultat genom att fatta bättre beslut?
 • Hur levererar vi nytt värde som ger resten av verksamheten bättre förmåga att planera och genomföra?
 • Hur förbättrar vi kvalitén på våra lösningar och får nöjdare kunder?
 • Hur ska vi arbeta agilt hela vägen från teamet till program- och affärsenheten, och över hela företaget, för att få bättre resultat?
 • Hur organiserar vi människor runt värdeströmmar så att våra program levererar effektivt och undviker förseningar i den byråkrati som traditionellt finns i en hierarkisk struktur?
 • Hur hanterar och minimerar vi beroenden mellan team, program och värdeflöden?
 • Hur skapar vi en miljö som främjar samarbete, innovation och förbättring?
 • Hur kan vi motivera de personer som är involverade i att utföra arbetet?
 • Vad kan vi göra för förändringar för att tolerera misslyckanden, belöna risktaganden och sträva efter att ge kontinuerligt lärande?
 • Hur kan vi hjälpa våra team till ständig förbättring?
 • Hur vet vi vad våra agila team gör och hur mäter vi det arbete som utförs?

Genom att implementera SAFe® som ramverk och tillämpa dess värderingar, principer och praxis så kan du ta itu med dessa frågor och få stora fördelar så väl individuellt, i teamen samt för ditt företag.

Vad kommer jag att lära mig?

Du kommer efter kursen att ha den kunskap du behöver för att ta fram, stödja och genomföra en implementeringsplan för att förbättra din organisations Delivery Pipeline. Kursen förbereder dig också för SAFe® 4 DevOps Practitioner (SDP) certifieringstest som ingår i kursavgiften.

Ämnen som omfattas i kursen:

 • Introduktion av DevOps-konceptet
 • Kartläggning av Continuous Delivery Pipeline
 • Använda arbetssättet Continuous Exploration för att finna rätt inriktning i arbetet
 • Använda Continuous Integration för att få rätt kvalitet
 • Förkorta time-to-market med hjälp av Continuous Deployment
 • Vidta åtgärder och leverera affärsvärde när det behövs med Release on Demand
 • Vidta åtgärder

Du kommer efter kursen att kunna:

 • Förstå och förklara hur DevOps kan hjälpa er leverera affärsnytta både snabbare och bättre
 • Förstå hur DevOps kan implementeras i en uppskalad agil arbetsmiljö baserad på SAFe
 • Förstå, tillämpa och förklara tillvägagångssättet i CALMR och hur det kan användas för att lyckas med DevOps
 • Förstå hur framgångsrik tillämpning av DevOps kräver Continuous Exploration, Continuous Integration, Continuous Deployment och förmågan att kunna leverera till slutanvändare vid behov
 • Tillämpa koncepten Continuous Testing och Continuous Security
 • Kartlägga och mappa värdeströmmar för att mäta genomflöde och identifiera flaskhalsar i leveransprocessen
 • Välja och utveckla rätt färdigheter och verktyg för införandet av DevOps och för att nå avsedda affärsmässiga resultat
 • Prioritera lösningar och investeringar i DevOps för största ekonomiska vinning
 • Ta fram och implementera en anpassad aktivitetsplan för en DevOps-transformation i din organisation
 • Arbeta med alla roller och nivåer i din organisation för att kontinuerligt optimera värdeströmmarna

Meet the teachers

Jesper Gunnarson

Course leader/Consultant

With his extensive experience in agile working methods and performance, including the introduction of SAFe on Volvo Cars, Jesper creates working methods that are effective and at the same time fun. Jesper is structured and gives people and employees freedom and responsibility.

Teacher

Pascal Wallenius

Consultant/Teacher

Pascal have many years of experience in coaching teams how to work with agile system development and DevOps. Pascal has a keen eye for details and it is a prime motivator that inspires him in his work.

Teacher

Sign up

How it works

Choose a date and number of attendees. In the checkout you can pay with either card or invoice.

Do you have a discount code? Enter it on the cart page (the first step of the checkout)..

No dates available
Kontakta oss för information om nästa kursstart.