Integritetspolicy

Uppdaterad 2024-01-17

Biner värnar om personlig integritet och dataskydd och följer den nya dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), som trädde i kraft den 25 maj, 2018.

För Biner är det viktigt att du som kund, anställd eller som kandidat till en eventuell rekrytering, känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och att vi säkerställer dataskydd för personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som kan härledas till en fysisk person som är i livet. T ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter baserat på följande lagliga grunder: samtycke (för marknadsföringsemail och cookies), avtalsförpliktelser (för att leverera köpta tjänster), lagliga krav (för bokföring och skattesyften), och vårt legitima intresse (för kundservice och för att förbättra våra tjänster).

Biner behandlar en mängd personuppgifter, vilket är en naturlig följd av vår verksamhets karaktär. Personuppgiftsbehandling förekommer hos oss i samband med att vi säljer konsulttjänster, att vi säljer utbildningar, att vi rekryterar personal samt att vi hanterar vårt kontaktnät. Denna information syftar till att beskriva hur vi behandlar personuppgifter i samband med detta.

Alla Biners medarbetare har fått grundläggande utbildning om reglerna för hantering av personuppgifter och utbildas löpande i förändrade processer och rutiner avseende det dagliga arbetet. Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med alla samarbetspartners som på något sätt behandlar personuppgifter åt Biner. Vi använder lösenordskyddade IT-system för lagring av personuppgifter. I de fall fysiska dokument krävs, sparas de i kassaskåp med kodlås. Samtliga register finns i Sverige. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter, för att vi ska kunna sköta vår verksamhet, har tillgång till dem.
Vid ett eventuellt dataintrång kommer vi att omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att minska skadan och kommer att meddela berörda parter och relevanta myndigheter i enlighet med GDPR:s krav.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med betrodda tredje parter, såsom IT-leverantörer och marknadsföringspartners. Alla sådana tredjeparter är skyldiga att upprätthålla säkerheten för dina uppgifter och att använda dem endast för att tillhandahålla tjänster åt oss.

Vi samlar in och lagrar den information som du själv lämnar till oss, via t ex formulär, personliga möten, e-mail, telefonsamtal eller liknande. Vi lagrar även information om eventuell köphistorik. Via vår webbplats samlar vi dessutom in uppgifter för att kunna ta fram anonymiserad statistik om våra besökares beteenden, så att vi kan förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Detta görs via s k "cookies".
Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan styra användningen av cookies genom dina webbläsarinställningar. Vi använder både session-cookies som raderas när du stänger din webbläsare och beständiga cookies som stannar på din enhet under en fastställd tid.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsa behandlingen, invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på dataskydd@biner.se

Vi sparar aldrig känsliga uppgifter, som exempelvis sexuell läggning, religion, etniskt ursprung eller politisk uppfattning.

Biner har ett dataskyddsombud som kan nås via dataskydd@biner.se Vår integritetspolicy kan komma att justeras i framtiden. Vi håller alltid vår hemsida uppdaterad med den senaste versionen av vår integritetspolicy, och informerar dessutom berörda direkt vid eventuella större justeringar.

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter för respektive grupp, följ länkarna nedan. #

För dig som köper våra konsulttjänster

För dig som köper våra utbildningar

För dig som medverkar i en rekryteringsprocessIntegritetspolicy
För dig som köper våra konsulttjänster #

Här beskriver vi de delar av vår integritetspolicy som är specifik just för dig som köper våra konsulttjänster.

Vilka personuppgifter sparar vi? #

Om vi inleder en affärsmässig relation där vi erbjuder konsulttjänster till ert företag, kommer vi att behöva spara vissa personuppgifter, såsom

 • ditt namn, e-postadress, telefonnummer, titel/roll och avdelning (i egenskap av kontaktperson)
 • ditt företag samt dess organisationsnummer
 • köpta konsulttjänster (köphistorik)
 • ev feedback du lämnar efterhand om våra tjänster

Om det är relevant för vårt samarbete kan vi även komma att spara bilder, ljudupptagningar och videor.

Varför samlar vi in våra kunders personuppgifter? #

Vi sparar personuppgifter främst för att kunna kommunicera med dig som kund och hålla en god kundservice, för att kunna hantera dina köp av tjänster samt för att kunna uppfylla laga krav, såsom bokföring.

I marknadsföringssyfte vill vi även kunna informera om våra produkter och tjänster via exempelvis sms, e-post, nyhetsbrev, sociala medier, telefon eller brev.
När du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller andra marknadsföringsmeddelanden ger du oss ditt samtycke till att skicka dig dessa meddelanden. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att klicka på 'avsluta prenumeration' i något av våra e-postmeddelanden.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? #

Vår rutin är att radera allt så fort det inte längre är relevant för vår affärsrelation, även om du inte själv begärt det, såvida inte lag och myndigheter kräver att vi lagrar det en specifik tid. Vi vill dock inte gärna avsluta vår relation med dig även om du för tillfället inte köper någon konsulttjänst av oss, om vi tror att vi kan komma att samarbeta igen framöver. Därför behåller vi gärna dig som kontaktperson och ditt företags köphistorik i vårt kundregister även efter ett avslutat konsultuppdrag, och raderar endast dina uppgifter om du ber oss eller om vi själva anser det irrelevant för framtiden att behålla dem. Vissa personuppgifter kräver dock lagen att man sparar i en viss tid, t ex bokföringslagen.

Du kan närsomhelst begära att få ett utdrag av samtliga dina personuppgifter och du kan närsomhelst begära att få dem raderade. Kontakta i sådana fall vårt dataskyddsombud, som nås via dataskydd@biner.se.

Integritetspolicy
För dig som köper våra utbildningar #

Här beskriver vi de delar av vår integritetspolicy som är specifik just för dig som köper, eller visar intresse för våra utbildningar via Biner Academy.

Vilka personuppgifter sparar vi? #

Om du anmäler dig till, eller gör en intresseanmälan till någon av våra kurser, kommer vi att behöva spara vissa personuppgifter, såsom

 • ditt namn, e-postadress, telefonnummer
 • ditt företag samt dess organisationsnummer (ifall du inte anmält dig som privatperson)
 • kontaktperson (för offert till företagskurspaket med flera deltagare)
 • intressetaggning

Om du anmäler dig till någon av våra kurser, kommer vi, utöver ovan information, även behöva spara

 • ditt företags organisationsnummer (ifall du inte anmält dig som privatperson)
 • kontaktperson (för offert till och köp av företagskurspaket med flera deltagare)
 • faktureringsdetaljer
 • köpta kurspaket

Under kursens genomförande kommer vi att behöva administrera bokningar av digitala övningsuppgifter samt ev certifieringar. Ifall lunch ingår bokar vi även det. Vi kan komma att spara bilder, ljudupptagningar och videor från kurstillfällena, såvida man inte meddelat att man nekar samtycke till det.

Väljer du att ladda ner material, såsom t ex ett white paper, från vår webbplats, kommer vi att spara den information du delar via våra kontaktformulär där.

Varför samlar vi in våra kunders personuppgifter? #

Vi sparar personuppgifter främst för att kunna kommunicera med dig som kund och hålla en god kundservice, för att kunna hantera dina köp av kurspaket samt för att kunna uppfylla laga krav, såsom bokföring.

I marknadsföringssyfte vill vi även kunna informera om våra övriga produkter, tjänster och events via exempelvis sms, e-post, nyhetsbrev, sociala medier, telefon eller brev. Du kan närsomhelst välja att sluta prenumerera på våra nyhetsbrev eller annan typ av marknadsföring.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? #

Vår rutin är att radera allt så fort det inte längre är relevant för ändamålet, även om du inte begärt det, såvida inte lag och myndigheter kräver att vi lagrar det en specifik tid. Eftersom vi gärna vill behålla dig i vår kontaktdatabas, raderar vi inte samtliga av dina kontaktuppgifter förrän du själv ber att få avstå från våra nyhetsbrev mm. Dock raderar, alternativt anonymiserar, vi alla utvärderingar efter avslutad kurs. Vissa personuppgifter kräver lagen att man sparar i en viss tid, t ex bokföringslagen.

Vår integritetspolicy granskas och uppdateras årligen för att säkerställa att den fortsätter att uppfylla aktuella lagkrav och reflektera vår praxis för dataskydd.

Du kan närsomhelst begära att få ett utdrag av samtliga dina personuppgifter och du kan närsomhelst begära att få dem raderade. Kontakta i sådana fall vårt dataskyddsombud, som nås via dataskydd@biner.se.

Integritetspolicy
För dig som medverkar i en rekryteringsprocess #

Här beskriver vi de delar av vår integritetspolicy som är specifik just för dig som medverkar eller har medverkat i en rekryteringsprocess hos oss.

Vilka personuppgifter sparar vi? #

Om du deltar i en rekryteringsprocess hos oss, kommer vi att behöva spara vissa personuppgifter, såsom

 • ditt namn, e-postadress, telefonnummer, boendeort
 • din nuvarande roll/titel samt eventuellt vilket företag du är anställd på
 • din jobbansökan som du lämnar till oss (vanligtvis ett personligt brev samt CV)
 • eventuellt övriga personuppgifter som du själv gör tillgängliga via t ex LinkedIn
 • eventuell sammanställning överlämnad från psykologen, då sådan bedömning ägt rum
 • kontaktuppgifter för dina personliga referenser (dess namn, titel, arbetsplats, arbetsrelation till dig)
 • eventuella bedömningar från dina personliga referenser
 • vår rekryterares bedömning

Varför samlar vi in dina personuppgifter? #

Vi sparar personuppgifter från dig som potentiell rekryt främst för att kunna kommunicera med dig under rekryteringsprocessen samt för att kunna avgöra ifall vi vill gå vidare till en eventuell anställningsprocess tillsammans med dig.

I marknadsföringssyfte, för att sprida intresse om Biner som en attraktiv arbetsplats, vill vi ofta även kunna informera om nyheter och events via exempelvis sms, e-post, nyhetsbrev, sociala medier, telefon eller brev. Därför vill vi ofta gärna kunna fortsätta spara dina personuppgifter, även om du för tillfället inte deltar aktivt i en rekryteringsprocess, men vi ändå ser dig som en fortsatt intressant kandidat för framtiden. Du kan när som helst välja att sluta prenumerera på våra nyhetsbrev eller annan typ av marknadsföring.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? #

Vår rutin är att radera allt så fort det inte längre är relevant för rekryteringsprocessen, även om du själv inte begärt det. Normalt raderar, alternativt anonymiserar, vi dina kontaktuppgifter direkt efter avslutad rekryteringsprocess, eller ca ett år efter passiv kontakt. I de fall vi tillsammans väljer att gå vidare med en rekrytering, dvs att vi anställer dig, kommer vi att fortsätta lagra informationen vi samlat under rekryteringsprocessen.

Biner lägger stor vikt på personlighet och värdesätter att få rätt balans av personligheter bland sina medarbetare, för att kunna bli ett framgångsrikt företag och en attraktiv arbetsplats. I de flesta fall av rekrytering av konsulter anlitar vi, i slutskedet av processen, en legitimerad psykolog. Syftet med detta är att, från ett beteendevetenskapligt perspektiv, försöka avgöra om du, Biner och rollen som vi kan erbjuda dig, passar för varandra. Psykologen är själv personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som hanteras under denna del av processen. Efter ert möte sammanställer och överlämnar psykologen en rapport till Biner. Rapporten sparar Biner tills att rekryteringsprocessen avslutas och den förstörs därefter, såvida vi inte kommer överens om att gå vidare till anställning. Blir så fallet, kommer Biner att behålla psykologens rapport anställningstiden ut, framförallt i syftet att användas vid matchning av konsultuppdrag, där personlighet är en viktig faktor.

Du kan närsomhelst begära att få ett utdrag av samtliga dina personuppgifter och du kan närsomhelst begära att få dem raderade. Kontakta i sådana fall vårt dataskyddsombud, som nås via dataskydd@biner.se.