article

Lyckas med agilt arbete – ge teamen rätt förutsättningar

Av Jesper Gunnarson

En viktig framgångsfaktor till att lyckas med ett agilt arbetssätt är att skapa starka utvecklingsteam och ge dem och produktägaren förutsättningar för att lyckas. Finansierar ni projekt som börjar och slutar varje år, eller finansierar ni stabila team som tar fullt ansvar för produkten eller tjänsten under hela dess livscykel? Dessa tre sätt att organisera ert arbete kommer att hjälpa er lyckas i ert agila arbete.


1. Etablera stabila och starka team #

När man finansierar projekt under ett år, med annan finansieringsplan följande år, så leder det till kortsiktig planering och reaktiva beslut. Framgångsrika produkter och tjänster kännetecknas av långsiktig investering och ett personligt engagemang, med en tydlig vision för produktens eller tjänstens framtid. I detta sammanhang finns det inget som slår ett agilt produktutvecklingsteam med en produktägare som känner ett personligt ansvar för produktens utveckling och drift.

Genom att finansiera agila produktutvecklingsteam, istället för olika projekt, tydliggör man vem som har ansvaret och mandatet att bestämma hur produkten eller tjänsten skall vidareutvecklas och fortsätta leverera kundnytta. I praktiken delegerar man ansvaret för produkten där det är mest effektivt: hos produktägaren och produktutvecklingsteamet.

2. Byt planeringsperspektiv, låt projekten komma till teamet

Klassiska systemutvecklingsprojekt är till sin natur resursoptimerade och finansierade en begränsad och relativt kort tid. Projekt ser heller oftast inte till helheten på affärsområdet i fråga och det är därför inte ovanligt att en IT-projektledare gör det som är “bäst för projektet” vilket ibland kan leda till att man kommer i otakt med, eller försvårar arbetet för, andra projekt inom samma affärsområde. Därför är det också vanligt att man missar potentiella positiva synergieffekter av arbetet som utförs.

Istället för att bemanna projekten i traditionell form bör man organisera sig i små stabila utvecklingslag som tar sig an olika projekt och uppgifter i prioritetsordning. Med andra ord, man leder projekten till laget istället för olika lag till olika fristående projekt. Med detta omvända planeringsperspektiv kan man leverera kundnytta i en kontinuerlig värdeström som består av en eller flera produkter. En värdeström uppstår när små oberoende delar levereras ofta och regelbundet till kunden. Scrum är en mycket populär systemutvecklingsmetod för att uppnå det målet.

Nyckeln till att få varje lag att leverera i värdeströmmen är Produktägaren. I Scrum är Produktägaren ensamt ansvarig för att prioritera och stycka stora krav i ett projekt till små oberoende och kontinuerliga leveranser i form av en produkt. I kontrast till traditionellt projektarbete så är produktarbete hela tiden värdeoptimerat, finansierat över en längre livscykel, och utfört mot bakgrunden av en så kallad roadmap som ger en helhetssyn av värdeströmmen.

3. Låt utvecklingsteamet fungera som en målsökande robot

Agila utvecklingsmetoder som Scrum är framtagna för att verka under oklara omständigheter där kravbilden ständigt förändras. Scrum rustar utvecklingsteamet för en ibland kaotisk miljö med lättviktiga planeringsceremonier och frekventa kontroller mot verkligheten. Detta gör det möjligt för teamet att jobba som en målsökande robot som snabbt kan ändra kurs när kravbilden förändras.

För att åstadkomma denna kvickfothet krävs det att utvecklingsteamet bygger små inkrement som kan utvärderas ofta och regelbundet av kunden.

Produktägaren har ansvaret att maximera värdet som produkten tillför kunden och som levereras av teamet. För att hjälpa teamet att snabbt anpassa sig efter kundkraven bör produktägaren bryta ner kraven i små, väldefinierade byggstenar så att utvecklingsteamet kan leverera och få feedback från kunden i snabba iterationer. På så sätt fungerar teamet liknande en målsökande robot som snabbt kan korrigera sin kurs och nå det avsedda målet. Teamets tid används effektivt och man spenderar minimalt med tid på att utveckla fel funktionalitet som ingen vill använda.

Vill du lära dig mer?

Våra konsulter arbetar i flertalet agila roller såsom Product Owner, Agil Coach, Scrum Master och Release Train Engineer (RTE). Vi hjälper företag och organisationer med införande och coaching av agila arbetssätt.

I kursen Product Owner Boot Camp lär du dig mer om hur du arbetar effektivt i rollen som Product Owner och levererar mer nytta till kunden. Biner håller ett flertal öppna och företagsanpassade kurser per år.