article

Vad exakt gör en Scrum Master?

Av Claude Christensson

Rollen om Scrum Master är central i den lean-agila produktutvecklingen. Men vilket ansvar har man och vad förväntas man uppnå? Vad innebär det att vara team coach och transformativ ledare? Vilka egenskaper behöver man ha för att kunna göra ett bra jobb? I artikeln nedan så får du en inblick i vad en Scrum Master gör om dagarna.


Och vad kommer ordet Scrum ifrån? Enligt Oxford Languages så används ordet i:

 1. Rugby: an ordered formation of players, used to restart play, in which the forwards of a team form up with arms interlocked and heads down, and push forward against a similar group from the opposing side. The ball is thrown into the scrum and the players try to gain possession of it by kicking it backwards towards their own side.

 2. British: a disorderly crowd of people or things. "There was quite a scrum of people at the bar". A struggle or scuffle involving a crowd of people. "Ageing passengers often lost out in the scrum for the best seats."

Som du ser så har det med att hantera en konfliktfylld eller kaotisk situation som en ordnad eller för den delen oordnad grupp individer är involverade i.

På Biner utgår vi från SAFe® som är Scaled Agiles ramverk för agil produktutveckling

Du skulle till exempel kunna säga... #

… att i den agila produktutvecklingen är Scrum ett antal metoder, som utförs i små iterativa arbetspaket, där fokus ligger på den dagliga kommunikationen och den flexibla uppföljningen av planer.

Så en Scrum Master är därför den som behärskar dessa metoder och som vägleder ett utvecklingsteam i en situation som är i ständig förändring.

“A Scrum Master is like an orchestra conductor, guiding a group of individuals to create something that no one of them could create alone” (Mike Cohn).

Du verkar i en agil kontext #

Till skillnad från klassiska utvecklingsprojekt med fast budget, avstämningskontroller och ofta långa ledtider, så har agil produktutveckling målsättningen att så fort som möjligt få ut funktionalitet som direkt går att använda till något, dvs det som har ett direkt värde för kunden. Man kan inte vänta tills allt är klart utan det gäller att få ut något användbart så fort som möjligt så att man inte missar en affärsmöjlighet.

På Biner så utgår vi från SAFe® som är Scaled Agiles ramverk för agil produktutveckling (och ja, vi har kurser i detta t.ex. Leading SAFe som är en väldigt bra introduktion).

Traditionell vattenfallsmodell (ovan) jämfört med agil produktutveckling (nedan)

Eftersom marknaden idag är så lättrörlig gäller det att realisera affärsmöjligheten så fort som möjligt. Allt behöver inte vara på plats men man måste våga tänka nytt. Vilka ”värdeströmmar” talar vi om och är vi rätt organiserade? Hur kan vi dagligen involvera våra intressenter? Vilken kompetens behöver vi? Vilka team behöver vi sätta samman? Och kan vi ha kvar samma roller som tidigare?

I en ideal situation så har verksamheten tagit steget och organiserat sig i ett antal värdeströmmar för att stötta produktutvecklingen. Varje värdeström kan bestå av ett eller flera Agila Release Tåg – ART, med ett antal tvärfunktionella utvecklingsteam. Dessa team är i regel relativt små och består av mellan 5–8 teammedlemmar med olika kompletterande kompetenser.

Utvecklingsteamet har fått mandatet att planera, utveckla och underhålla det som ska ut till kund. De ansvarar för sin unika del i värdeströmmen, dvs sin produkt. Teamet behöver därför förstå vilket problem de har att lösa och hur man får till rätt lösning. Man behöver säkerställa att det som levereras är:

 • Önskvärt – vill kunden verkligen ha det vi har åstadkommit?
 • Möjligt att utföra – klara vi själva av att utföra det vi lovat eller behöver vi köpa in hjälp utifrån?
 • Rätt ekonomisk nivå – skapar vi något som är i paritet med det värde som efterfrågas eller blir det på tok för dyrt?
 • Hållbart – ser vi till att lösningen är skalbar och går att underhålla under hela produktlivscykeln?

När vi väl har lyckats få ut den första lyckade leveransen gäller det att kontinuerligt analysera, planera, utforma, bygga och släppa ytterligare funktionalitet så att kunden omgående kan se om det man önskar verkligen är rätt eller om vi ska byta spår.

Det kommer att kräva ett stort mått av disciplin för alla inblandade för att få detta att fungera.

Jobbar man agilt bara för att man följer de agila ramverken? #

Inte nödvändigtvis. De agila ramverken är en hjälp att skapa en effektiv struktur runt ett nytt förhållningssätt som du och varje teammedlem måste vara bekväma med. Det kräver ju ett visst mått av självkännedom. Så därför behöver du …

 • vara öppen för förändringar. Det är en del av vardagen och något som oundvikligen kommer allt oftare. Vilka nya möjligheter kan förändringen skapa? Är det gynnsamt för mig och de jag arbetar med?
 • jobba med din kompetensutveckling. Var nyfiken! Vad har andra gjort? Bli inspirerad! Utmana dig själv! Be om återkoppling så ofta det går! Vad ser de som jag inte har sett?
 • axla ett ledarskap även om du inte har en formell ledarposition. Sätt dig inte på tvären utan hjälp dina kollegor att lyckas. Var transparent och uttryck din mening men acceptera beslut av de som är satta att fatta sådana


#

Om du ska ta rollen som SM behöver du förstå att du har en ledarroll och vilka egenskaper och färdigheter du behöver utveckla


#

Du agerar som transformativ ledare för ett utvecklingsteam #

Din roll som Scrum Master är att vara coach och transformativ ledare för ditt team. Dina huvudsakliga uppgifter är:

 • att underlätta planeringen av det kundvärde som ska levereras av ditt team under en specifik tidsperiod
 • se till att det finns en struktur för att teamet ska kunna leverera steg för steg
 • se till att det finns ett flöde i leveransen genom att undanröja hinder av olika slag
 • leda teamet till att bli högpresterande genom att bygga ömsesidigt förtroende och trygghet
 • leda teamet i deras utveckling genom att kontinuerligt mäta och återkoppla.

Du behöver också vara beredd på att återkoppla enskilda teammedlemmars prestation till de som har personalansvar och som inte har möjlighet att följa det dagliga arbetet. Detta sker normalt inför lönesamtal eller andra återkommande avstämningar.


Vilka är de viktigaste färdigheterna för att nå framgång som Scrum Master?
#

Om du ska ta rollen som SM så behöver du förstå att du har en ledarroll. Så vilka egenskaper och färdigheter behöver du utveckla?

 • Du behöver ha en genuin förståelse för varje teammedlems övertygelse eller känslor. På så sätt kan du öka teamets känsla av psykologisk trygghet, som främjar både samarbete och bättre prestationsförmåga. Om dina teammedlemmar ska ta till sig din vägledning så behöver du uppvisa ett visst mått av empati.
 • Du behöver kunna medla i konflikter och även fatta beslut där så krävs. Du behöver vända en konflikt till att i stället handla om skillnader i åsikt. Om dessa hanteras konstruktivt så kommer du ytterligare ett steg närmare mot att få teamet högpresterande.
 • Du är en transformativ ledare som övertygar hellre än att tillämpa auktoritet för att teamet ska nå de mål som har beslutats. Vilka behov har teammedlemmarna för att målen ska kunna uppfyllas?
 • Du agerar mentor i teamets utveckling och säkerställer att det finns forum för teamet och dess medlemmar att utvecklas i. Teamet sitter oftast på svaren.
 • Var transparant! Dölj inget! Att vara öppen är nyckeln med att kunna utvecklas. Både som team och som enskild medlem. Föregå med det goda exemplet även om det bär emot.
 • Vägled! Du behärskar den agila metodiken och dess verktyg. Hjälp teamet att bli högpresterande.

De agila aktiviteterna / eventen #

Till teamets hjälp finns det ett också antal agila event som Scrum Mastern leder. Dessa utgör stommen i det dagliga arbetet. Syftet är att stimulera och underlätta samarbete mellan teammedlemmar. Som Scrum Master bör man se eventen som möjligheter till bättre samarbete och teamutveckling.

PI-planning och Sprint Planning

4–5 gånger om året så görs en större planering över vilken funktionalitet man önskar ha ut. Detta event kallas för Program Increment planning eller PI-planning. Syftet är att få till en samordning mellan alla team som är involverade. Kommer vi att nå de förväntade målen och vilka justeringar behöver vi göra för att nå dessa?

Varje utvecklingsperiod delas sedan in i kortare perioder som kallas sprintar. Dessa är normalt 2–3 veckor och infaller med samma kadens för alla involverade team. Sprint planning blir då vad teamet beslutar att göra under den närmaste perioden.

Som hjälp har man en Product Backlog, en uppdaterad och prioriterad lista på funktionalitet, buggar mm som Product Owner – PO äger. Här plockar varje teammedlem i samförstånd med övriga i teamet de objekt hen vill jobba med.

Scrum Masterns uppgift är att se till att varken teamet eller den enskilde teammedlemmen lovar för mycket utan att målen med sprinten är realistiskt satta.

Backlog Refinement

Fortlöpande under sprinten så går man igenom den prioriterade listan över det arbete som behöver göras. Det kan underlätta att ha ett separat event för denna aktivitet.

Teamet säkerställer, genom vissa kriterier, att man direkt kan sätta i gång med att jobba med de objekt som är högst prioriterade samt veta vad som krävs för att bli klar med uppgiften. Vi använder oss av begreppen ”Definition of Ready” och ”Definition of Done” för att beskriva dessa kriterier.

Scrum Masterns uppgift är att se till att PO har tagit fram en sådan prioriterad lista och att alla i teamet vet vad de kan jobba med när de är klara med en tidigare uppgift i sprinten.

Daily Scrum

Varje morgon så samlas teamet för en ”Daily Scrum” eller ”stand-up” (nej, man behöver inte stå upp). Det är ett miniplaneringsmöte där varje teammedlem kortfattat berättar vad som hände dagen innan, vad hen tänker göra idag och om det behövs stöttning med något.

Så det är inget avrapporteringsmöte utan ett sätt för teamet att se om man är på väg med att komma i mål med det man hade planerat i ”Sprint Planning”.

Scrum Masterns uppgift är att se till att varje teammedlem ärligt berättar hur det går och får teamet att hjälpa till om någon har kört fast.

Sprint Demo

När sprinten sedan är klar så är det dags att presentera vad man har gjort i eventet ”Sprint Demo”. Detta är en viktig avstämningspunkt där man får återkoppling på utfört arbete från kund och andra intressenter.

Scrum Masterns uppgift är att säkerställa vikten av att teamet kontinuerligt skall visa pågående arbete även om man inte är klar. Dikeskörningar är uppskattat! Vad lärde vi oss av det?

Sprint Retrospective

Slutligen så avrundar man varje sprint med eventet ”Sprint Retrospective”. Något vi kan förändra? Något som var toppenbra och värt att fira? Något vi med gott samvete kan fortsätta göra? Vad var reaktionerna på demon?

Kortsiktiga aktiviteter som behöver göras för att säkerställa utvecklingen mot ett högpresterande team fångas upp och läggs i förbättringslistan. Har vi betat av tidigare aktiviteter från förbättringslistan? Har det gjort någon skillnad? Går det att mäta?

Scrum Masterns roll är att leda mötet och påminna om att detta event ligger i teamets intresse.

Din roll i samarbetet med Product Owner #

Den som representerar kunden kallas produktägare, Product Owner eller bara PO. Hen äger den prioriterade listan på all ny funktionalitet på den del av produkten som teamet ansvarar för och som marknaden efterfrågar. PO är den som är ansvarig för att godkänna det som teamet levererar.

PO vill se så mycket högkvalitativ funktionalitet levererad så ofta som möjligt. Samtidigt vill teamet ska jobba så effektivt, fokuserat och uthålligt som möjligt. Det är två aspekter som ibland står i motsats till varandra

Som Scrum Master så stöttar du PO med att kommunicera dennes behov till teamet. Samtidigt behöver du se till att PO kan hantera sin lista med saker som önskas bli gjorda. Är det tydligt med vilket kundvärde som önskas? Är listan prioriterad dvs kan vi förmedla till teamet vad vi ska fokusera på härnäst? Är varje objekt i listan tillräckligt detaljerat beskriven, dvs är analysen gjord och kraven tydliga?

Så det är viktigt att PO är närvarande, vet vad rollen innebär, behärskar sitt område och anger riktningen på vad som ska levereras utan att detaljstyra hur det ska utföras. Detta är teamets ansvar.


#


Men vad hände med projektledaren? #

I SAFe® har rollen projektledare utgått och ansvaret har delats upp på andra delar i organisationen. En anledning är att andra kortsiktiga hänsyn än kundnytta har fått styra.

Budgetarbetet har flyttats till Lean Portfolio Management Office där man fattar de strategiska besluten för vilken funktionalitet som ska tas fram och vilka budgetramar man har. Det är delar av detta som hamnar i PO:s backlog.

Planeringen av arbetet görs av teamet. De vet vad som behöver göras och är därför bäst skickade att göra estimat på vad man kan uppnå till ett visst datum. Att vara transparant med vad man har uppnått är därför centralt.

Till skillnad från ett projektteam som sätts ihop på nytt inför varje förändring av funktionalitet så arbetar ett agilt produktutvecklingsteam långsiktigt. Teamet finns så länge produkten finns, vilket ger kontinuitet. Teamet är ansvarigt för att den funktionalitet de utvecklar går att kontinuerligt produktionssätta, underhålla och förbättra samt att säkerhetskraven är uppfyllda. Ett annat ord för detta förhållningssätt är DevOps där teamet tar ett helhetsansvar för att utveckla och drifta sin produkt (Develop & Operate).

Din roll som Scrum Master i det större sammanhanget

Även om ditt huvudsakliga fokus ligger i samspelet mellan ditt team och din PO så ingår du ofta i olika forum med andra Scrum Masters, intressenter kopplade till värdeströmmen eller varför inte företagets grupp för arbetssätt. Att ha ett brett nätverk är nödvändigt för att du så effektivt som möjligt ska kunna undanröja hinder eller lösa problem som teamet själva inte kan lösa. Det är också ett bra tillfälle att dela med sig av erfarenheter och få stöttning.

I slutet av varje Program Increment (PI) görs ett så kallad ”Inspect and Adapt” event. Detta event är centralt för att få organisationen runt värdeströmmen att utvecklas.

 • Som SM så säkerställer man att teamet bidrar till PI System Demo. Hur bidrar vi som team till helheten?
 • Du har tagit fram kvantitativa och kvalitativa data. Hur har det gått? Har vi blivit säkrare i våra leveranser sedan sist? Färre buggar? Färre missuppfattningar? Jämnare flöde med färre avbrott? Mer träffsäkra estimat på när vi blir klara?
 • Du bidrar till PI Retrospective och den problemlösningsworkshop som följer därav. Vad kan vi göra bättre i kommande PI?

Behövs det alltid en Scrum Master? #

När teamet har nått en viss agil mognad så är det inte alltid nödvändigt att ha en Scrum Master dedikerad till teamet på heltid. Det kan vara en roll som kan rotera mellan teammedlemmarna. Behövs stöttning så kan Scrum Mastern gå in och göra punktinsatser.

Om du vill fortsätta att utvecklas som Scrum Master så skulle du till exempel kunna fundera på att ta rollen som Release Train Engineer eller varför inte Agile Coach. Biner har bra utbildningar för dessa roller.

Ordlista #

Begreppen som vi använt oss av i denna text är vedertagna engelska uttryck i SAFe och om man försöker sig på att använda svenska ord så kan det kanske skapa mer förvirring. Men det vore kanske ändå värt att försöka förstå dess betydelse på svenska:

Agile

Snabbrörlig och smidig. Ett förhållningssätt vi behöver ta till oss i denna föränderliga värld. Agil är en försvenskning av ordet

Backlog

Orderstock – vad som behöver levereras ut till kund. En annan betydelse av order är eftersläpning. Och vad utvecklingsteamet behöver är en väl definierad och prioriterad orderstock

Event

Händelse – i tidigare utgåvor av SAFe så har man använt ordet ceremonier för de agila aktiviteterna

Product Increment

Ökning – ytterligare funktionalitet vi behöver utveckla för att vår produkt fortsatt ska kunna leverera värde till kunden

Refinement

Förfining – säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt

Retrospective

Efterhandskonstruktion – en återblick på vad som har hänt så att vi kan utvecklas mot ett fokuserat och högpresterande team som levererar i ett uthålligt arbetstempo

Scrum

Startposition i rugby eller en oordnad samling människor eller ting eller en grupp människor som agerar stökigt

Sprint

Spurt eller kortdistanslöpning – ännu ett uttryck taget från sportvärlden