Klassrumskurs SAFe® DevOps 6.0

Certifiering
SAFe® 6.0 DevOps Practitioner
Språk
Svenska

Kursdatum

Inga tillgängliga datum

Den här 2-dagarskursen ger dig en omfattande översikt över de DevOps-färdigheter som krävs för att kunna påskynda time-to-market, genom att förbättra värdeflödet genom the Continuous Delivery Pipeline.

Du som deltar på kursen kommer att få träning i att kartlägga värdeströmmar genom Delivery Pipeline, från idé till intäkt, samt lära dig hur du identifierar och eliminerar flaskhalsar. Du får också lära dig hur du tar fram en implementationsplan för DevOps för din organisation.

Kursen ger dig förståelse för hela värdeflödet - från Continuous Exploration till Continuous Integration, Continuous Deployment och Release on Demand. Tillsammans kommer vi att gå igenom hur SAFes CALMR (Culture, Automation, Lean, Measure, Recover) relaterar till DevOps, vilket hjälper dig att skapa en kultur av delat ansvar för leveranser. Tillsammans bidrar detta till att synka människor, processer och teknik i hela organisationen för att uppnå en snabbare time-to-market.

Du kommer efter kursen att ha den kunskap du behöver för att ta fram, stödja och genomföra en implementeringsplan för att förbättra din organisations Delivery Pipeline. Kursen förbereder dig också för SAFe 6.0 DevOps Practitioner (SDP) certifieringstest som ingår i kursavgiften.

Vad är SAFe®?

Scaled Agile Framework (SAFe) är ett ramverk som hjälper dig och ditt företag med utmaningarna i att utveckla och leverera programvara och system i större omfattning på kortast möjliga ledtid.

Du kan synkronisera och anpassa leveranser för flera agila team samtidigt. Tack vare att SAFe är skalbart och konfigurerbart tillåts varje organisation att anpassa arbetssättet till sina egna affärsbehov.

SAFe stödjer lösningar i mindre skala för mellan 50-125 utövare, såväl som komplexa system som kräver tusentals personer.

SAFe beskriver de roller, ansvar, artefakter och aktiviteter som är nödvändiga för att genomföra uppskalad Lean-Agile utveckling.

Mer information hittar du här: What is SAFe?

Förbättrat systemutvecklingsresultat ​

SAFe är ett beprövat arbetssätt som har utvecklats genom att det tillämpas, förfinas och vidareutvecklas i syfte att utveckla komplexa system och programvara på ett Lean-Agile sätt. Ramverket bygger på tre primära kunskapskällor: agil utveckling, systemtänkande och Lean produktutveckling.

SAFe hjälper dig att svara på följande typer av frågor:

 • Hur får vi företaget att nå sina tekniska och affärsmässiga mål?
 • Hur förbättrar vi vårt ekonomiska resultat genom att fatta bättre beslut?
 • Hur levererar vi nytt värde som ger resten av verksamheten bättre förmåga att planera och genomföra?
 • Hur förbättrar vi kvalitén på våra lösningar och får nöjdare kunder?
 • Hur ska vi arbeta agilt hela vägen från teamet till program- och affärsenheten, och över hela företaget, för att få bättre resultat?
 • Hur organiserar vi människor runt värdeströmmar så att våra program levererar effektivt och undviker förseningar i den byråkrati som traditionellt finns i en hierarkisk struktur?
 • Hur hanterar och minimerar vi beroenden mellan team, program och värdeflöden?
 • Hur skapar vi en miljö som främjar samarbete, innovation och förbättring?
 • Hur kan vi motivera de personer som är involverade i att utföra arbetet?
 • Vad kan vi göra för förändringar för att tolerera misslyckanden, belöna risktaganden och sträva efter att ge kontinuerligt lärande?
 • Hur kan vi hjälpa våra team till ständig förbättring?
 • Hur vet vi vad våra agila team gör och hur mäter vi det arbete som utförs?

Genom att implementera SAFe som ramverk och tillämpa dess värderingar, principer och praxis så kan du ta itu med dessa frågor och få stora fördelar så väl individuellt, i teamen samt för ditt företag.

Vad kommer jag att lära mig?

Du kommer efter kursen att ha den kunskap du behöver för att ta fram, stödja och genomföra en implementeringsplan för att förbättra din organisations Delivery Pipeline. Kursen förbereder dig också för SAFe 6.0 DevOps Practitioner (SDP) certifieringstest som ingår i kursavgiften.

Ämnen som omfattas i kursen:

 • Introduktion av DevOps-konceptet
 • Kartläggning av Continuous Delivery Pipeline
 • Använda arbetssättet Continuous Exploration för att finna rätt inriktning i arbetet
 • Använda Continuous Integration för att få rätt kvalitet
 • Förkorta time-to-market med hjälp av Continuous Deployment
 • Vidta åtgärder och leverera affärsvärde när det behövs med Release on Demand
 • Vidta åtgärder

Du kommer efter kursen att kunna:

 • Förstå och förklara hur DevOps kan hjälpa er leverera affärsnytta både snabbare och bättre
 • Förstå hur DevOps kan implementeras i en uppskalad agil arbetsmiljö baserad på SAFe
 • Förstå, tillämpa och förklara tillvägagångssättet i CALMR och hur det kan användas för att lyckas med DevOps
 • Förstå hur framgångsrik tillämpning av DevOps kräver Continuous Exploration, Continuous Integration, Continuous Deployment och förmågan att kunna leverera till slutanvändare vid behov
 • Tillämpa koncepten Continuous Testing och Continuous Security
 • Kartlägga och mappa värdeströmmar för att mäta genomflöde och identifiera flaskhalsar i leveransprocessen
 • Välja och utveckla rätt färdigheter och verktyg för införandet av DevOps och för att nå avsedda affärsmässiga resultat
 • Prioritera lösningar och investeringar i DevOps för största ekonomiska vinning
 • Ta fram och implementera en anpassad aktivitetsplan för en DevOps-transformation i din organisation
 • Arbeta med alla roller och nivåer i din organisation för att kontinuerligt optimera värdeströmmarna

SAFe är ett registrerat varumärke som tillhör Scaled Agile, Inc. Användningen av SAFe-logotypen sker med tillstånd och i enlighet med Scaled Agile, Inc:s varumärkesriktlinjer.

Träffa din kursledare

Jesper Gunnarson

Kursledare & Konsult

Jesper har en gedigen bakgrund inom IT- och verksamhetsutveckling och ett stort intresse för moderna agila arbetssätt. De senaste åren har Jesper i sin konsultroll bland annat arbetat med Volvo Cars för att införa SAFe i en av deras organisationer. Som lärare och coach är Jesper pedagogisk och engagerande och strävar alltid efter att ge dig som deltagare både teoretisk förståelse och praktiskt tillämpar kunskap.

Kursledare

Anmäl dig

Inga tillgängliga datum
Kontakta oss för information om nästa kursstart.