article

Kravsäkra projekt som en riktig Business Analyst

En ny undersökning gjord av PMI visar att hälften av alla misslyckade projekt är ett resultat av dålig kravhantering. Det är egentligen ingen överraskande information. Har man inte stenkoll på vilka krav alla involverade har löper man stor risk att drabbas av missförstånd, missnöjda sponsorer och oengagerade intressenter – faktorer som oundvikligen leder till mindre lyckade projekt.


Jonas Karlsson har arbetat som Project Manager och Business Analyst i över tio år och har varit involverad inom projekt av olika storlekar i varierande branscher. Enligt Jonas är rollen som Business Analyst kritisk för att projekt över huvud taget ska lyckas.

”En Business Analysts uppgift är att leda och styra arbetet med att dokumentera och förtydliga krav i ett projekt. Rollen blir allt mer efterfrågad eftersom man har börjat förstå vikten av att kunna definiera kravställningar framgångsrikt i program, projekt och organisationsförändringar.”

Just nu arbetar Jonas i ett stort projekt med syfte att förbättra garantiprocessen på företaget. ”De viktigaste egenskaperna hos en Business Analyst är lyhördhet, tydlighet och att ha en stark analytisk förmåga”, säger han.

För att en Business Analyst ska kunna utföra sitt arbete på allra bästa sätt är det lämpligt att man arbetar utifrån en enad syn på vilka moment en Business Analyst ska genomföra och ansvara för.

BABOK® (A guide to the Business Analysis Body of Knowledge®), har tagits fram av den icke-vinstdrivande organisationen International Institute of Business Analysis (IIBA®). Målet med BABOK är att förbättra och standardisera metoder för verksamhetsanalys och att informera om arbetsområdet. Detta görs genom att identifiera de huvudsakliga kunskapsområden som är del av verksamhetsanalys och identifiera ”best practices” för dessa områden.

För att få en djupare inblick i BABOK gick Jonas Karlsson gick nyligen en kurs i ”BABOK for Business Analysis”. ”Jag rekommenderar att alla som är involverade i ett komplext projekt av något slag läser på om BABOK och de best practices som finns där. Det är inte bara nyttigt för Business Analysts utan kan även vara ovärderlig kunskap att ha som projektledare, enterprisearkitekt eller kravhanterare.”

Förutom att gå igenom de viktigaste områdena i BABOK, tar kursen även upp allmänna frågor kring vad verksamhetsanalys är för något, karriärvägar för verksamhetsanalytiker och förberedelser inför en IIBA-certifiering inom Business Analysis.

Enligt Jonas Karlsson, kommer certifieringar inom Business Analysis att väga allt tyngre i framtiden. ”Även om certifieringar ännu inte är särskilt väletablerade för Business Analysis, är jag övertygad om att detta kommer att förändras och öka i betydelse under kommande år.”

Jonas tyckte även att kursen gav honom tillfälle att diskutera erfarenheter och tankar med andra inom verksamhetsanalys. ”Jag fick bekräftelse på att många av mina befintliga tankar och arbetssätt faktiskt är bra, men också nya ideer och tankar att ta med till framtida projekt.”

Läs mer om kursen i Business Analysis in Practice här.

Kurser i verksamhetsanalys